Aktuális beutazási és karanténszabályok Magyarországon

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának Facebook-oldalán közzétették az anyaországba történő beutazás aktuális szabályait, különös tekintettel a június elsején újrainduló Csap-Záhony vonatközlekedésre.

A rendelkezésre álló információk alapján 2021. június 01-től megindul a vasúti személyforgalom Záhony Vasúti Határátkelőhelyen.

Ezzel kapcsolatban jogszabály-módosításra nem került sor, tehát a vasúti határátkelőhely nem szerepel a tranzitálásra igénybe vehető átkelőhelyek listáján.

Emiatt a tranzitálás céljából nem lehet majd igénybe venni, amíg ez a kijelölés meg nem történik (ORFK Vezető jogköre).

A fentieken kívül hangsúlyozni szükséges, hogy a vasúti személyforgalom ellenőrzésére ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a közúti határátkelőhelyen, tehát semmilyen könnyítés, vagy eltérő szabályozás sincs hatályban ebben a tekintetben.

Ugyanazokkal a módszerekkel és eljárással fogja a rendőrség ellenőrizni a beutazás hátterének igazolását, a 30km/24h szabály betartását, a munkavállalási célú beutazást, a méltányossági kérelmek meglétét és hátterét, és egyéb a fentiekben ismertetett szabályok betartását.

Az aktuális beutazási szabályokat a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

A rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban, továbbá hivatalos útlevéllel (diplomata, szolgálati, hajós szolgálati útlevél) utazókra, valamint azon magán útlevéllel utazókra sem, akik hivatalos látogatás céljából utaznak be (a hivatalos látogatásra meghívás tényét a meghívó fél által kiállított dokumentummal szükséges igazolni).

Továbbá arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen (a továbbiakban: fertőzés) átesett, emellett:

– arra a személyre, aki a határátlépés során a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány), valamint a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával igazolja, valamint az igazolványt felmutatóval együtt utazó tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre, aki felügyelete alatt áll, és vele együtt lépi át Magyarország határát.
– arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal (7/2021 KKM rendelet), és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja.

Magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja személyforgalomban hatósági házi karantén elrendelésével beléphet (ez csak akkor van így, amennyiben az előző részben meghatározott kivételek nem vonatkoznak rá!).

Magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik, és nem szükséges méltányossági beutazási engedély:

a) aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve
b) aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja,
c) aki magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére,
d) aki a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére,
e) * a magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően lép be Magyarország területére.

Összegezve a fentieket:

külön engedély nélkül – hatósági házi karantén elrendelése mellett – beléptethetők azok a nem magyar állampolgárok, akik Magyarország által kiállított tartózkodási engedéllyel, vagy hosszú távú tartózkodásra jogosítóvízummal (D vízum) rendelkeznek.

A rendelet értelmében nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be.

Ez alól felmentést belépés helye szerinti rendőri szerv (pl. határrendészeti kirendeltség) adhat ( például a magyarországi bírósági vagy hatósági eljárásban való részvétel, meghívólevéllel igazolt üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, beutalóval igazolt egészségügyi ellátás igénybevétele, tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, a fuvarfeladat kiindulópontjára történő eljutás vagy onnan hazatérés személyforgalomban, családi eseményeken – házasságkötés, keresztelő, temetés – való részvétel, hozzátartozó gondozása, ápolása, kiemelt jelentőségű, nemzetközi sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy más méltányolható ok esetén).

A kérelem elektronikus úton magyarul és angolul nyújtható be, beadhatja törvényes képviselő vagy meghatalmazott is.
A felmentésre vonatkozó kérelmét a https://ugyintezes.police.hu/web/guest/uj-ugy-inditasa/ weboldalról indítva a Járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos beadványok / Államhatáron történő beutazáshoz méltányossági kérelem/ oldalon található intelligens űrlap (COVID-01 ügyfélkapuval; COVID-02 bejelentkezés nélkül) kitöltésével, magyar nyelven lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell a beutazás indoklását tartalmazó okmányok, dokumentumok másolatait. Több kérelmező esetén összevont kérelem is beterjeszthető.

A külföldiek részére több, a jogszabály által biztosított kivétel, lehetőség áll rendelkezésre az ország területére történő belépéshez.

1. Átutazó személyek (tranzitálás): Külföldön élő magyar, illetve külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphetnek. Az egészségügyi vizsgálaton túl – az alábbi feltételeket is teljesítenie kell:

– rendelkeznie kell a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel;
– hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát; valamint
– a célországba történő beutazása és ennek érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos államba történő belépése biztosított legyen.

Valamennyi „nem magyar állampolgár”-nak, beleértve az EU, EGT állampolgárokat is, rendelkeznie kell a schengen kódexben előírt beutazási feltétellel! Kizárólag a meghatározott útvonalon közlekedhetnek, legfeljebb 24 órán belül kötelesek elhagyni Magyarország területét.

Ingázók: A szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül kötelesek elhagyni.

Az üzleti, illetve gazdasági célból beutazók: teljes bizonyító erejű (cégszerűen aláírt) magánokiratban kell igazolnia azt, hogy az utazás üzleti, illetve gazdasági céllal történik, megjelölve a beutazás konkrét indokát (célját) is. Külön engedély nélkül, illetve hatósági házi karantén elrendelése nélkül beutazhatnak a magyar és a nem magyar állampolgárok.

FONTOS! A hatósági házi karantén elrendelése alóli felmentésre, az elrendelt karantén feloldására a Rendőrség nem jogosult, azt csak a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti.

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó